Dây curoa và bugi dành cho các loại xe Yamaha như:Sirius RC, Sirius FI, Exciter 150, Exciter 150 GP, Jupiter Fi, Jupiter GP, Nouvo Fi, FZ 150, Grande, Nozza, Acruzo...

Dây curoa và bugi dành cho các loại xe Yamaha như:Sirius RC, Sirius FI, Exciter 150, Exciter 150 GP, Jupiter Fi, Jupiter GP, Nouvo Fi, FZ 150, Grande, Nozza, Acruzo...